Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund ti dorëzoni në chat form.
Platforma virtuale është përgatitur me qëllim që studentëve, të diplomuarve dhe përdoruesve potencialë tua lehtësojë përgatitjen për tregun e punës. Përvec kësaj, kjoplatëfromë është mjet i nevojshëm edhe për përgatitjen e dokumenteve për aplikim në konkurse të ndryshme për punë, për bursa, për trajnime, të cilat studentët dhe të tjerët mund ti ndjekin, me qëllim të zhvillimit të shkathtësive të përgjithshme dhe të ngritjes së cilësive personale e profesionale. Po ashtu, një theks i vecantë u kushtohet modeleve të CV-së dhe të letrave motivuese, përgatitjes për intervistë pune, zhvillimit të shkathtësive për punë, rëndësisë së rrjetizimit apo krijimit të kontakteve të reja, meqë është vërejtur se në këto fusha studentët dhe të diplomuarit kanë nevojë të madhe për këshillim dhe udhëzim.

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;