E-Karriera

Promovimi i platformës e-Karriera është bërë më datë 31 Tetor 2017. Platforma ka si qellim digjitalizimin e shërbimeve të karrierës. Përfitues të këtyre shërbimeve janë të gjithë studentët e e Universitetin e Prishtinës « Hasan Prishtina”.

ekarriera.uni-pr.edu

Secili studentë i UP-së ka profilin e vet në e-Karriera. Vizito platformën ekarriera.uni-pr.edu, kyçu përmes SEMS ID-së dhe fjalëkalimit të njëjtë.

Shërbimet shtesë që ofrohen nga platforma E-Karriera:

  1. Studentit mund të gjenerojë CV-ne dhe letrën motivuese në formatin PDF pasi i ka vendosur të gjitha të dhënat në profil.
  2. Qendra e Karrierës e UP-se, ka qasje në të dhënat e studentit kur  përmenden trajnimet e QZhK-se për të konfirmuar pjesëmarrjen ose mospjesëmarrjen e studentit në trajnime;
  3. Qendra e Karrierës gjeneron të dhëna të caktuara nga databaza e studenteve dhe të diplomuarve duke filtruar informata në baze nevojave dhe kërkesave të tregut të punës;
  4. Me lehtësi, sistemi gjeneron statistika rreth numrit të studenteve përfitues të shërbimeve të QZhK-se, pjesëmarrësve në aktivitete dhe trajnime, në formë deskriptive dhe grafikone;
  5. Lista e kandidateve të caktuar në baze kërkesës se QZhK-se që i behet sistemit (p.sh 10 studente të Fakultetit Ekonomik, drejtimi Marketing me note mesatare mbi 9),  transferohet në formatin Excel;
  6. Ne profilin e studentit, shfaqet informata për mundësi të pjesëmarrjes në aktivitetet e QZhK-se, si: trajnime, ligjërata, seminare, pune praktike, etj. Studenti ka mundësi të klikoj «jam  i interesuar të marre pjese» dhe sistemi automatikisht të dhënat e tija i barte në një forme të përgjithshme të te gjithë kandidateve të interesuar për pjesëmarrje të cilën stafi i QZhK-se e shkarkon pasi të këtë kryer afati i aplikimit.

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;