Stafi

Shkumbin Tafilaj

Elmedina Nikoçeviq - Kurti

Hajrullah Hajrullahu

Këshilltar për Karrierë - Career Advisor
Zyra për Zhvillim Akademik - Academic Development Office
Qendra për Zhvillim të Karrierës - Career Development Centre
Universiteti i Prishtinës - University of Prishtina
Republika e Kosoves - Republic of Kosovo
T.+383 38 248 925
W: http://pvk.uni-pr.edu/
E: [email protected]

Këshilltare për Karrierë - Career Advisor
Zyra për Zhvillim Akademik - Academic Development Office
Qendra për Zhvillim të Karrierës - Career Development Centre
Universiteti i Prishtinës - University of Prishtina
Republika e Kosoves - Republic of Kosovo
T.+383 38 248 926
W: http://pvk.uni-pr.edu/
E: [email protected]

Administrator I IT-së
Zyra e Teknologjisë dhe Informacionit - Office of Technology and Information
Universiteti i Prishtinës - University of Prishtina
Republika e Kosoves - Republic of Kosovo
W: http://pvk.uni-pr.edu/
E: [email protected]

Ofron shërbime për edukim dhe orientim në karrierë për fakultetet:

Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Filologjisë
Fakulteti Juridik
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti i Mjekësisë
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Fakultetit i Edukimit Fizik dhe Sportit

Ofron shërbime për edukim dhe orientim në karrierë për fakultetet:

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Edukimit

Zhvillues dhe mirëmbajtës i Platformës Virtuale të Karrierës

 

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;