Pjesëmarrësit 2017

Qendra e Trajnimeve KEK

Historiku i Qendrës së Trajnimit

 

Si ditë zyrtare e fillimit të punës së Qendrës së Trajnimit konsiderohet data 23 Maj 2005. Ndërtimi i Qendrës së Trajnimit e po ashtu pajisja e zyrave, laboratorëve dhe punëtorive është financuar nga burimet vetanake të KEK-ut dhe Agjencisë Europiane për Rindërtim. Themelimi i Qendrës së Trajnimit ka lindur si nevojë për aftësimin e punëtorëve të KEK-ut për një kualifikim plotësues nga pikëpamja praktike orientuese dhe inovative me qëllim që të kontribuoj në kualifkimin e personelit të kompanisë. Vizioni Krijimi i një Qendre profesionale e cila do të ofrojë kualifikime profesionale për të gjithë qytetarët e Kosovës me qëllim të integrimit në tregun lokal, rajonal dhe global. Misioni Aftësimi dhe inspirimi për të gjithë pjesëmarrësit në trajnim në arritjen e objektivave profesional dhe të karrierës, si qytetar të përgjegjshëm, profesionist të kualifikuar, të cilët kontribojnë me ndershmëri në përmirësimin e jetës së komunitetit, vendit dhe rajonit të tyre. Adresa Qendra e Trajnimit – KEK sha Rr. Vëllezërit Gërvalla 15000 Obiliq.

 

Qendra e trajnimit – KEK është e certifikuar për Menaxhimin e Cilësisë në bazë të standardit ISO 9001:2008 për Menaxhimin e cilësisë nga kompania BUREAU VITAS. ISO9001: 2008 – Standardi për Menaxhimin e Cilësisë • MC - 4220 - Manuali i cilësisë • PM - Procedurat mandatare • PO - Procedurat Operative • UP - Udhëzimi i punës • DT - Dokumentet • F – Formularet/ Regjistrimet Akreditimi dhe validimi i kualifikimeve nga AKK-Autoriteti Kombetar i kualifikimeve • Instalues Elektrik (Niveli IV) • Metalpunues - Saldim (Niveli IV), Tornim (Niveli III), Frezim (Niveli III), Shpim (Niveli III), Prerje (Niveli III) • Teknologji informative dhe te komunikimit (Niveli II) Qendra e trajnimit-KEK është në procese te ri-akreditimit për te gjitha kualifikimet qe ka skaduar afati i kualifikimit dhe validimi i kualifikimeve.

KONTAKTI


Faqja e kontakteve

Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
info2email      

http://kek-energy.com/kek/qendra-e-trajnimit/menaxhimi-i-cilesise-ne-qendren-e-trajnimit/

 

Katalogu KEK - Qendra e trajnimit

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;