Pjesëmarrësit 2017

Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

Për ne

Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) është një institut kërkimor i pavarur, jo fitimprurës, që fokusohet në hulumtime empirike dhe analiza të zhvillimeve socio-ekonomike në Kosovë. IKS-ja u themelua në vitin 2004 në përgjigje të nevojës dhe kërkesës për analiza të pavarura e cilësore të çështjeve me rendësi në kuadër të promovimit të stabilitetit dhe prosperitetit në Kosovë. Hulumtimet e saj inovative dhe të politikave përkatëse kanë për synim inicimin e debateve për temat më rendësi për të ardhmen e Kosovës, gjenerimin e një konsensusi kombëtar dhe arritjen e një niveli më të lartë bashkërendimi e pajtimi për vendimet politike, si dhe inspirimin e një maturimi politik vendor për marrjen dhe gjetjen e vendimeve të duhura.

IKS-ja synon të mbështesë në vazhdimësi burrat dhe gratë duke rritur ndërgjegjësimin e tyre për çështjet kyçe politike, legjislative dhe debatet që mund të kenë një ndikim të thellë për ata vetë, familjet dhe komunitetin e tyre. Ne punojmë me ngulm, që politikave publike t’u ofrojmë të dhëna empirike dhe hulumtime, për të lehtësuar pjesëmarrjen e burrave dhe grave në proceset e reformave të politikave, me theks të veçantë në qeverisje të mirë, drejtësi dhe të drejta sociale, të drejtat e njeriut, mjedis, trashëgimi kulturore dhe integrimeve në BE.

Ne besojmë që debatet publike mbi bazën e argumenteve përbëjnë thelbin e vendimmarrjes demokratike dhe transformimit ekonomik në vend.  IKS-ja nuk ka përkatësi partiake, politike apo tjetër organizative.

Ekipi me shumë përvojë dhe i fushave të ndryshme i IKS-së, është i përkushtuar në arritjen e objektivave të tij. Bordi Këshillëdhënës, përfshirë këtu analistë dhe ekspertë kosovar e ndërkombëtar, mbështesin gjithashtu punën e IKS-së.

Që nga themelimi, IKS ka punuar në projekte të shumta hulumtuese empirike me fokus në tema të tilla si, qeverisja, zhvillimi ekonomik, planifikimi urban, trashëgimia kulturore, lufta kundër korrupsionit, çështje mjedisi, arsimi, problemi i imazhit të Kosovës dhe strukturën e tanishme të ngatërruar të qeverisjes.

IKS-ja është pjesë e rrjetit të hulumtuesve të frymëzuar nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet (ESI) me shtrirje në gjithë Evropën Juglindore dhe anëtare e asociuar e ECAS.

 

Misioni

Misioni i Iniciativës Kosovare për Stabilitet është të kontribojë në avancimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës përmes hulumtimeve empirike, nxitjen e politikbërjes së mirëinformuar, ngritjes së vetëdijes qytetare, bashkëpunimit rajonal, avokimit dhe rrjetizimit.

Vizioni

Vizioni i Iniciativës Kosovare për Stabilitet është që të bëhet një institut kërkimor dhe zhvillimor i rëndësishëm në angazhimin e tij për qeverisje të mirë dhe drejtësi sociale në Kosovë.

 

Kontaktet
Website:
www.iksweb.org
Email: [email protected]
Tel:  381 38 260 600

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;