Pjesëmarrësit 2017

APPK

Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit në Kosovë

Fushëveprimi:

Përkrahja në aspektin e Integrimit ekonomik të Individit në Shoqëri, për grupe të ndryshme synuese, në porosi nga donatorëy e ndryshëm si: EC – Komisioni Evropian, IOM, UNDP, Institucione tjera Ndërkombëtare dhe Vendore, duke Aplikuar format si: Këshillime – Profilizime Profesionale, Trajnime dhe Certifikime sipas standardeve vendore dhe ndërkombëtare, Ndërmjetësime në Punësim, Vetëpunësim/ Themelimi i Afarizimit Privat.

Trajnime Certfikime në: Gjuhë Gjermane. Gjuhë Angleze, ECDL

Punësim sezonal i studentëve në Gjermani

Adresa: Rr. Andrea Gropa nr.40, 10.000, Prishtinë, Kosovë

Email: [email protected]

Tel. +383 ( 0 ) 38 243 474

Web: http://www.appk.org

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;